Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego http://manufakturakocimietka.pl/ Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

HTTP://MANUFAKTURAKOCIMIETKA.PL/

 

      I.        Postanowienia ogólne

    II.        Definicje

   III.        Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  IV.        Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

    V.        Warunki zawierania umów sprzedaży

  VI.        Sposoby płatności

 VII.        Koszt, termin i sposoby dostawy

 1. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

  IX.        Tryb postępowania reklamacyjnego

    X.        Prawo odstąpienia od umowy

  XI.        Własność intelektualna

 XII.        Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Sklep internetowy działający pod adresem http://manufakturakocimietka.pl/ prowadzony jest przez Katarzynę Poredę wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Manufaktura KATARZYNA POREDA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Andriollego 22, 05-400 Otwock,  NIP: 5322022553, REGON: 364693998, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@manufakturakocimietka.pl, tel. +48 697 982 041.
 3. Sklep http://manufakturakocimietka.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep http://manufakturakocimietka.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu http://manufakturakocimietka.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep http://manufakturakocimietka.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a)    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b)    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c)    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej http://manufakturakocimietka.pl/ umożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej http://manufakturakocimietka.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://manufakturakocimietka.pl/
 10. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA – Katarzyna Kawczyńska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Manufaktura KATARZYNA KAWCZYŃSKA, ul. Andriollego 22, 05-400 Otwock,  NIP: 5322022553, REGON: 364693998
 11. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b)    prowadzenie Konta w Sklepie.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    komputer z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej,

c)    przeglądarka internetowa,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. W specyfikacji niektórych Produktów podana jest ilość minimalna, którą należy zamówić, w celu bezpłatnego wykonania projektu przez Sklep. W przypadku, gdy nie widnieje informacja o minimalnej ilości – Klient może zamówić dowolną ilość Produktów.
 6. Bezpłatny projekt , o którym mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału obejmuje jeden wariant zaproszenia na ślub i wesele (okładka oraz wnętrze) oraz jeden wariant zaproszenia na sam ślub (okładka oraz wnętrze), a także jeden projekt wkładki z wierszykiem, jeżeli wkładka jest wliczona w cenę zaproszenia.
 7. W przypadku, gdy Klient chce dokonać Zamówienia mniejszej ilości Produktów, niż przewiduje minimalna ilość Zamówienia z bezpłatnym projektem, należy za pośrednictwem Sklepu dokonać również zakupu projektu graficznego – koszt takiego projektu jest stały i wynosi 50 zł. W skład projektu wchodzą elementy wymienione w pkt 5 niniejszego rozdziału.
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep http://manufakturakocimietka.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 10. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 11. Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych do wykonania Produktu parametrów oraz do przekazania wszelkich niezbędnych do stworzenia projektu   Produktu informacji.
 12. Projekty są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (sklep@manufakturakocimietka.pl) na wskazany przez Klienta przy zamówieniu adres e-mail.
 13. Projekty są przesyłane w formie pliku JPG.
 14. Projekty służą wyłącznie do sprawdzenia kompozycji tekstu, wyeliminowania błędów w postaci literówek, do oceny czcionki, do sprawdzenia poprawności danych. Projekty nie zawierają tłoczeń oraz innych przyklejanych po wydrukowaniu tekstu głównego elementów.
 15. Klient jest zobowiązany do odniesienia się do projektu za pośrednictwem poczty e-mail. Dla zachowania ciągłości korespondencji uprasza się Klientów, aby wszelkie uwagi dotyczące projektu lub jego akcept były wysyłane w tym samym wątku wiadomości e-mail, w którym został wysłany projekt.
 16. W przypadku uwag co do projektu Sklep nanosi poprawki, a następnie ponownie przesyła w tym samym wątku e-mail ostateczny wzór do akceptacji.
 17. Za akceptację uznaje się ostateczne powiadomienie za pośrednictwem poczty e-mail o zgodności projektu z wymaganiami Klienta.
 18. Wszelkie poprawki projektów należy również zaakceptować/ wnieść do nich ponowne uwagi.
 19. Sklep nie odmienia imion i nazwisk w nadsyłanych listach gości oraz nie poprawia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych oraz merytorycznych w projektach nadesłanych przez Klienta.
 20. W przypadku rezygnacji z zakupów przed ostatecznym akceptem projektu, a co za tym idzie przed drukiem, Sklep oddaje Klientowi należność za zamówienie pomniejszoną o koszt projektu graficznego (30 zł dla zamówień standardowych oraz 50 zł dla zamówień na tzw. specjalne życzenie Klienta); po ostatecznym akcepcie projektu nie ma mozliwości rezygnacji z zamówienia.
 21. Zamówienia standardowe - towar wybrany przez Klienta spośród pokazanych na stronie Sklepu; zamówienie specjalne - towar tworzony od podstaw wg wytycznych Klienta.
 22. UPRASZA SIĘ KLIENTÓW O BARDZO DOKŁADNE SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI DANYCH I TEKSTÓW NA PROJEKCIE. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w szczególności ortograficzne, interpunkcyjne oraz merytoryczne w treści Produktów (zaproszeń), jeżeli treść z błędami została zaakceptowana przez Klienta.
 23. W opisie poszczególnych Produktów, które wymagają wykonania przez Sklep projektu, podany jest czas realizacji projektu.
 24. W celu dokonania oceny jakości druku, wykonania zaproszeń, kolorystyki nadruku - uprasza się o skorzystanie z serwisu próbkowego. Jakość zamówień docelowych jest odzwierciedleniem jakości próbek.
 25. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)      Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b)      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
 • niniejszy Regulamin.

c)      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 16 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura), który będzie dołączany do przesyłki. Sprzedawca nie wystawia faktur VAT.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl).

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  14 1050 1025 1000 0092 2762 2447 ING Bank ŚląskiManufaktura KATARZYNA KAWCZYŃSKA, ul. Cieszyńska 8 m 2, 05-400 Otwock,  NIP: 5322022553. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W przypadku gdy Produkt wymaga akceptacji projektu, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży w ciągu tygodnia od dnia akceptacji projektu.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 6. Sklep nie wysyła Produktów za tzw. pobraniem.

 

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem InPost-u lub firmy kurierskiej (DPD).
 4. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Andriollego 22, 05-400 Otwock, po wcześniejszym opłaceniu Zamówienia za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności oraz wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru Produktu.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)    Czas kompletowania Produktu wynosi od 3 do 21  Dni Roboczych.

b)    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. Termin realizacji Zamówienia poszczególnych Produktów jest również wyszczególniony w ich opisach zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@manufakturakocimietka.pl

c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a)    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b)    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@manufakturakocimietka.pl lub pisemnie na adres: ul. Andriollego 22, 05-400 Otwock.

c)    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d)    Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Andriollego 22, 05-400 Otwock.

e)    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f)     W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

g)    W przypadku reklamacji dotyczących błędów powstałych z winy Sklepu (po akceptacji projektu), Sklep zobowiązuje się do odesłania nowego lub poprawionego Produktu w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@manufakturakocimietka.pl

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b)    w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://manufakturakocimietka.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Katarzyny Kawczyńskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Manufaktura KATARZYNA KAWCZYŃSKA, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Andriollego 22, 05-400 Otwock,  NIP: 5322022553, REGON: 364693998.Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stronyhttp://manufakturakocimietka.pl/, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://manufakturakocimietka.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
  1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl